Privacyverklaring

Privacyverklaring Klanten
Hemubo Almere B.V., gevestigd aan Damsluisweg 1, 1332 EA Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Damsluisweg 1
1332 EA Almere
+31 36 549 27 00
www.hemubo.nl
privacy@hemubo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hemubo Almere B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (dan wel herleidbaar)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Rekeningnummer
 • Gegevens ontvangen van opdrachtgevers t.b.v. uitvoering werkzaamheden
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (contactformulier) of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hemubo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hemubo Almere B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten/producten bij je af te leveren Privacyverklaring | VERSIE 1.0
 • In rekening brengen en/of betalen van geleverde diensten/producten
 • Diensten/producten leveren in opdracht van opdrachtgevers
 • Hemubo Almere B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hemubo Almere B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hemubo Almere B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hemubo Almere B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Persoons)gegevens:Bewaartermijn:Reden:
Sollicitaties4 weken, na toestemming 1 jaarVastleggen in bestand voor nieuwe vacatures
Contactformulier (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, bedrijfsnaam)2 jaarVoor servicedoeleinden (beantwoorden contactformulier, garantie)
Rekeningnummer7 jaarVoor afhandeling geleverde diensten/producten, belastingwetgeving
Gegevens ontvangen van opdrachtgevers (naam, adres, telefoonnummer)2 jaar, of anders zoals afgesproken met opdrachtgeverVoor servicedoeleinden (garantie, levering van diensten)

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Hemubo Almere B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hemubo Almere B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hemubo Almere B.V. ontvang ook gegevens van opdrachtgevers. Met de opdrachtgever zal een verwerkersovereenkomst worden opgesteld om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor deze verwerking, het tot stand komen van een verwerkersovereenkomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hemubo Almere B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het Privacyverklaring | VERSIE 1.0

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hemubo Almere B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@hemubo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hemubo Almere B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hemubo Almere B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor worden verscheidene technische en organisatorische maatregelen getroffen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op (036) 549 27 00 of via privacy@hemubo.nl.