Disclaimer

Toepasselijkheid en intellectuele eigendom

Toepasselijkheid
Onder Hemubo wordt verstaan Hemubo Almere B.V. en de tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b BW. De algemene inkoopvoorwaarden van Hemubo (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op eenieder die de website van Hemubo bezoekt alsmede op alle informatie, nieuwsberichten, diensten en werkzaamheden die op of via de website van Hemubo worden aangeboden.

 

Intellectuele eigendom
Hemubo is de exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en op de nieuwsbrieven. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. De gebruiker van deze website is niet geoorloofd om deze website inclusief de nieuwsbrieven geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijk akkoord van Hemubo. De namen van Hemubo en haar groepsmaatschappijen betreffen geregistreerde woord- en beeldmerken van Hemubo.

Disclaimer
De informatie op de website van Hemubo betreft informatie van algemene aard en bevat geen advies. Hoewel de informatie op de website, zoals verklaringen, documentatie, productbladen en nieuwsbrieven, met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, staat Hemubo niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van die informatie. Hemubo aanvaart geen aansprakelijk voor schade of kosten, hoe ook genaamd, ontstaan door het gebruik van deze website, waaronder maar niet uitsluitend schade door eventuele onjuistheid, onvolledigheid of verouderde informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Doorlinken of verwijzingen naar websites die niet door Hemubo worden onderhouden dienen uitsluitend ter informatie. Hemubo aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen is.